Regulamentul campaniei promotionale cu premii '50 de ani de Galbenă de Odobești, 50 ani de Kaufland'

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE “50 de ani de Galbena de Odobesti, 50 ani de Kaufland” organizata de Vincon Logistic in perioada 15.09.2018 – 14.10.2018

Art. 1 – Organizatorul 1.1 Organizatorul campaniei publicitare “50 de ani de Galbena de Odobesti, 50 ani de Kaufland” (denumit in continuare „Organizatorul”), este VINCON LOGISTIC, cu sediul in Focsani, Str. Avantului nr. 12, judetul VRANCEA, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J39/477/2010, cod de inregistrare fiscala RO 2770826; 1.2 Campania se va desfasura prin intermediul societatii MEDIAPOST HIT MAIL, cu sediul in România, str. Siriului nr. 42-46, Bucuresti, Sector 1 inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/ 8295/ 2000, cod de inregistrare fiscala RO 13351917, se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei. 1.3 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare. 1.4 Prin inscrierea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participant si acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Campaniei. Produsele Participante 2.1 Campania se desfasoara in perioada 15.09.2018, ora 00:01 – 14.10.2018, ora 23:59, cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.
2.2 Campania este organizata si desfasurata in magazinele KAUFLAND ROMANIA SCS de pe intreg teritoriul Romaniei prezentate in Anexa 2 a prezentului Regulament. 2.3 Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Promotionale”, sunt urmatoarele: (i) Galbena de Odobesti in ambalaj de 0.75L (ii) Galbena de Odobesti in ambalaj de 1.5L (iii) Galbena de Odobesti, editie aniversara, in ambalaj de 0.75L

Art. 3 - Regulamentul Campaniei 3.1 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.vincon.ro sectiunea Promotii. 3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta/ intrerupe/ prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina web www.vincon.ro sectiunea Promotii, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

Art. 4 - Dreptul de participare 4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care au achizitionat din magazinele participante cel putin un Produs Participant in Campanie. Inscrierea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament. 4.2 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane : (i) persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie; (ii) angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului; (iii) angajati ai Kaufland Romania; (iv) angajati ai Agentiei Mediapost Hit Mail sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei; (v) rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii), (iii) si (iv) de mai sus. 4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor mentionate la art. 4.2, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiului in cazul castigatorilor desemnati. 4.4 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate. 4.5 Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii. 4.6 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

Art. 5 – Premiile Campaniei 5.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate, urmatoarele premii: Numar Premii Denumire Premiu Valoare unitara Valoare totala 30 Lada frigorifica cu 6 sticle de vin Galbena de Odobesti editie aniversara in ambalaj de 0.75L 243.24 7.297,2 1 Combina Frigorifica cu 60 de sticle de vin Galbena de Odobesti editie aniversara in ambalaj de 0.75L 1.620,45 1.620,45

5.2 Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de aproximativ 8.918 lei, cu TVA inclus. 5.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor / parametrilor premiilor castigate. 5.4 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata campaniei.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

Inscrierea la Campanie
6.1 Campania se desfasoara prin SMS, la numarul 3705, numar cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom si Digi. 6.2 Pentru a putea participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:  Sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la Art 4 a prezentului Regulament;  Sa achizitioneze cel putin unul dintre Produsele Participante la Campanie (conform Art 4 a Regulamentului), pe un singur bon fiscal, in Perioada Campanie;  Sa trimita in perioada Campaniei un SMS la numarul 3705 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom si Digi) continand numarul bonului fiscal si numele magazinului din care a achizitionat cel putin un Produs Participant (ex. bon fiscal 123, magazin Kaufland Colentina);  Un mesaj SMS trebuie sa contina un singur numar de bon fiscal; Dupa ce numarul bonului fiscal si magazinul emiterii bonului fiscal au fost trimise prin SMS la numarul 3705, Participantii vor primi un mesaj de confirmare;  Bonurile fiscale inscrise in Campanie trebuie sa fie emise in Perioada Campaniei;  Participantii trebuie sa pastreze bonul/ bonurile fiscal/e in original sau copie conform cu originalul, necesare pentru validare;  Daca exista un Participant care detine mai multe bonuri fiscale, cu acelasi numar si emise in aceeasi data, dar din Locatii Participante diferite, acesta poate contacta Organizatorul. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, urmand ca in functie de rezultatul verificarilor sa ii ofere Participantului posibilitatea de inscriere multipla in Campanie 6.3 Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis in Perioada Campaniei la numarul 3705, (tarif normal stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul). 6.4 Un Participant unic poate inscrie in Campanie maxim 5 bonuri fiscale/ zi si maxim 50 bonuri pe toata Perioada Campaniei. Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon. 6.5 Pentru a putea fi declarate valide, inregistrarile prin SMS la numarul 3705 trebuie sa indeplineasca, cumulativ, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:  inscrierile trebuie sa se faca in Perioada Campaniei;  inscrierile trebuie sa contina numarul bonului fiscal si numele magazinului emiterii bonului fiscal.

Mesajele Campaniei: Pentru fiecare SMS inscris, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, dupa cum urmeaza: 1. SMS-ul a fost trimis in afara Perioadei Campaniei (inainte de inceperea Campaniei): Campania “50 de ani de Galbena de Odobesti, 50 ani de Kaufland" va incepe in data de 15.09.2018. Trimite mesajul tau dupa aceasta data!

 1. SMS-ul este trimis corect: Multumim pentru participarea la Campania “50 de ani de Galbena de Odobesti, 50 ani de Kaufland". Atentie validarea se face doar in baza bonului fiscal!

 2. Daca s-a depasit limita de maxim 5 inscrieri/ zi: Ai depasit limita maxima de inscrieri intr-o zi: 5. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes!

 3. Daca s-a depasit limita de maxim 50 inscrieri/ campanie: Ai depasit limita maxima de inscrieri pentru Perioada Campaniei si nu te mai poti inscrie! Pastreaza toate bonurile fiscale inscrise anterior. Succes!

 4. Mesaj invalid - Daca acelasi mesaj este trimis a doua oara folosindu-se acelasi numar de telefon: Acest bon a mai fost folosit in cadrul Campaniei “50 de ani de Galbena de Odobesti, 50 ani de Kaufland". Te rugam, participa cu o un alt bon fiscal. Succes!

 5. Mesaj invalid - Daca SMS-ul contine un mesaj invalid: Pentru a te inscrie in Campanie trimite exclusiv numarul bonului fiscal si magazinul din care ai achizitionat Produse Participante la promotie.

 6. SMS inscris dupa incheierea Campaniei: Campania “50 de ani de Galbena de Odobesti, 50 ani de Kaufland" s-a incheiat pe data de 14.10.2018. Iti multumim pentru participare!

6.6 Un numar de bon fiscal poate fi inregistrat o singura data in Campanie de pe acelasi numar de telefon mobil. 6.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica mesajele Campaniei, fara a anunta acest lucru prin intermediul unui act aditional la prezentul Regulament. 6.8 Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare. SMS-urile de inscriere in Campanie trimise de pe numere scurte sau de pe internet nu vor fi luate in considerare. 6.9 Dupa data limita de primire a mesajelor (14.10.2018, ora 23.59.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/ primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei. 6.10 Organizatorul isi rezerva dreptul de intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. In cazul in care un numar de telefon atrage atentia prin numarul excesiv de participari, posesorul numarului de telefon de pe care s-au facut aceste inregistrari va fi contactat si i se va solicita sa faca dovada achizitionarii Produselor Participante. In cazul in care care participantul refuza sa faca dovada bonurilor fiscale pentru numerele inscrise in Campanie, acestuia i se va bloca accesul in cadrul Campaniei si i se vor anula participarile anterioare.

Validarea inregistrarilor prin SMS 6.11 Pentru ca un SMS participant la aceasta Campanie sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:  Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Art 4;  SMS-ul sa contina numarul de bon fiscal care atesta achizitia Produselor Participante la Campanie si locatia emiterii bonului fiscal;  SMS-ul sa fie primit la numarul 3705 (tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom si Digi) si doar pe Perioada Campaniei;  Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii lor;  Va fi invalidata orice inregistrare ce contine un numar de bon fiscal castigator, daca pentru acesta nu se va putea face dovada existentei bonului fiscal IN ORIGINAL sau copie conform cu originalul’  Daca vor exista doua sau mai multe inregistrari care contin acelasi numar de bon fiscal si aceeasi data de emitere a bonului fiscal, inscrise in aceasta Campanie de catre un participant/ mai multi participanti, va fi validata acea inregistrare pentru care se face dovada detinerii bonului fiscal castigator IN ORIGINAL sau copie conform cu originalul la cererea Organizatorului. 6.12 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica validitatea numarului de telefon folosit pentru inscrierea in Campanie. 6.13 In cazul in care participantul desemnat castigator sau rezerva acestuia nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial sau nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea bonului fiscal IN ORIGINAL sau copie conform cu originalul, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantului desemnat castigator in cadrul Campaniei dovada existentei fizice a bonului fiscal castigator, precum si a oricaror alte bonuri fiscale inscrise de catre acestia in cadrul prezentei Campanii. In cazul in care participantul desemnat castigator sau rezerva acestuia nu poate face dovada existentei fizice a bonului/ bonurilor fiscale, solicitate de catre Organizator, Organizatorul isi rezerva dreptul de a il invalida drept castigator.

Acordarea premiilor 6.14 Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:  sa indeplineasca dreptul de participare stipulat in Art 4;  sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inregistrat in Campanie in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator;  in momentul validarii premiului, castigatorul trebuie in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data contactarii telefonice, sa incarce documentele pe link-ul securizat care va fi comunicat prin SMS sau email, urmatoarele documente: copia/ fotografia bonului fiscal extras castigator, iar in cazul Marelui Premiu, castigatorul trebuie sa declare si CNP-ul. Aceasta este solicitat pentru indeplinirea obligatiilor fiscale de catre Organizator.  sa faca dovada detinerii bonului fiscal cu numarul castigator mai intai in copie nedeteriorata, lizibila trimisa, pentru a face dovada preliminara a posesiei, apoi in original sau copie conform cu originalul, in momentul inmanarii premiului;  bonul fiscal trebuie sa ateste achizitionarea a minim un Produs Participant la Campanie dintr-una din Locatiile Participante;  bonul fiscal care atesta achizitionarea Produselor Participante la Campanie trebuie sa fie emis in Perioada Campaniei. 6.15 Pentru premiile constand intr-o lada frigorifica cu 6 sticle de vin Galbena de Odobesti editie aniversara in ambaja de 0.75L, acestea vor fi acordate conform urmatorului mecanism:  Pentru fiecare premiu din aceasta categorie se va desemna inaintea inceperii Campaniei in mod aleator cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut, secunda).  Momentele castigatoare vor fi extrase in cadrul unei trageri la sorti inainte de data inceperii Campaniei, din intervalul corespunzator perioadei Campaniei.  Momentele castigatoare vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.  Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in Campanie cel putin o inscriere valida dupa un moment castigator, indiferent de intervalul de timp concret dintre momentul castigator si momentul inscrierii in Campanie. (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm:ss. Va castiga Participantul care a transmis primul dupa momentul hh:mm:ss o inscriere valida).  Daca intre doua momente castigatoare nu s-a putut desemna niciun castigator pentru primul moment, va fi declarat castigator prima inscriere valida pentru primul moment norocos care nu s-a acordat (de ex: daca un moment castigator este ora 10:00 si urmatorul este 12:07, iar intre cele 2 momente nu au fost trimise inscrieri valide, prima intrare valida trimisa dupa 12:07 va fi desemnata castigatoare pentru ora 10:00, iar a doua intrare valida trimisa va fi desemnata castigatoare pentru ora 12:07). 6.16 Pentru acordarea Marelui Premiu, un frigider cu 60 de sticle de vin Galbena de Odobesti editie aniversara in ambalaj de 0.75L se va organiza o tragere la sorti. 6.17 Tragerea la sorti pentru acordarea Marelui Premiu va avea loc in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei, la sediul Agentiei si va fi asistata de un notar public. La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile valide din Perioada 15.09.2018- 14.10.2018. Se vor extrage 1 (un) castigator pentru premiu si 5 (cinci) rezerve. Inainte de realizarea extragerii se va verifica si valida baza de date de inscrieri si vor fi declarate invalide inregistrarile care nu respecta criteriile de validitate mentionate la Art 4. 6.18 In cazul in care castigatorul extras nu poate fi contactat sau nu poate fi validat conform conditiilor stipulate in prezentul Regulament, se va apela la o rezerva, in ordinea extragerii si se va urma procedura de anuntare si validare, conform prezentului Regulament. 6.19 Premiile acordate nu pot fi cedate unor alte persoane, nici inlocuite cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului castigatorilor sau vreunei rezerve de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. 6.20 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a Produselor Participante la Campanie, costul de trimitere a SMS-ului la numarul scurt 3705, in functie de operatorul de telefonie mobila). Castigatorul va fi contactat in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data tragerii la sorti, in vederea validarii lui drept castigator. Agentia va efectua maxim 3 (trei) apeluri de instiintare, acestea fiind efectuate in intervalul orar 09:00 – 18:00. 6.21 In cazul in care, din motive independente de vointa Agentiei, Participantul extras castigator nu poate fi contactat sau nu doreste sa primeasca premiul si/ sau nu poate fi validat, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu. In cazul in care nici rezervele aferente premiului nu vor putea fi validate, conform Regulamentului Oficial, premiul va ramane in posesia Organizatorului. 6.22 Premiile vor fi livrate prin curier in termen de maxim 30 (treizeci) zile lucratoare de la data validarii acestora. Inmanarea premiului, se va face pe baza actului de identitate al participantului. In momentul predarii premiului, castigatorul trebuie sa semneze un proces verbal de predare primire a premiului. 6.23 Prin semnarea si datarea proceslui-verbal, castigatorul Participant isi va exprima in scris acordul lui ca datele ale personale mentionate in acesta sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de catre Agentie in vederea atribuirii premiului Campaniei. Acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal este esential pentru acordarea premiului in Campanie, lipsa acestuia sau nesemnarea procesului verbal de predare – primire atragand descalificarea si imposibilitatea acordarii premiului. 6.24 Prin semnarea si datarea proceselor-verbale pentru premiile mentionate la art 6.22, castigatorii Participanti isi vor exprima in scris acordul lor ca datele lor personale mentionate in acesta (nume, prenume, adresa, serie si nr buletin) sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de catre Agentie in vederea atribuirii premiilor Campaniei. Acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal este esential pentru acordarea premiilor in Campanie, lipsa acestuia sau nesemnarea procesului verbal de predare – primire atragand descalificarea si imposibilitatea acordarii premiilor. 6.25 In cazul in care Participantii extrasi si rezervele corespunzatoare nu pot fi contactati din motive independente de vointa Organizatorului, premiile Campaniei ramane in posesia Organizatorului. 6.26 Toate bonurile fiscale inscrise in Campanie trebuie pastrate de participanti in original sau copie conform cu originalul pentru a fi validati ca si castigatori. Este interzisa reproducerea si falsificarea bonurilor fiscale de participare la Campanie, precum si alterarea, in orice mod, a celor originale. 6.27 Numele castigatoriilor vor fi afisate pe site-ul www.vincon.ro, sectiunea Promotii in termen de maxim 30 (treizeci) de zile lucratoare, de la data validarii castigatoriilor.

Art. 7 - Taxe si impozite Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 8 – Limitarea raspunderii 8.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. 8.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 8.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:  Pierderea si/ sau deteriorarea bonurilor fiscale;  Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;  Erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonurilor fiscale;  Erorile in datele furnizate de catre participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii castigatorului;  Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;  Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;  Pierderile/ intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;  Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.  Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;  Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;  Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie. 8.4 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. 8.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. 8.6 Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premii etc. 8.7 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul. 8.8 Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:  nu sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii;  nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul preluarii lui de catre castigator;  sunt exonerate de catre castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;  nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigator unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;  isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul, refuza premiul sau nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.  nu sunt raspunzatoare de eventualele situatii politice sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea in RepublicaIrlanda (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene etc.).

Art. 9 - Prelucrarea datelor personale Informatiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezente in Anexa 1 a prezentului regulament.

Art. 10 - Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora 10.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Forta majora inseamna in intelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil pentru Organizator.

Art. 11 – Contestatii si Litigii 11.1 Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca sunt receptionate, la adresa de e-mail contact@vinconromania.com in termen de maximum 30 zile de la publicarea castigatorilor pe pagina web www.vincon.ro. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. 11.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente. 11.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare semnarii procesului- verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 12 - Alte Clauze 12.1 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 12.2 In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi ramân valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate. 12.3 Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorilor si/sau a colaboratorilor sai implicati in organizarea Campaniei.

  ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “50 de ani de Galbena de Odobesti, 50 ani de Kaufland”
(“Campania”) - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Mediapost Hit Mail In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

VINCON LOGISTIC SA, cu sediul in Focsani, Str. Avantului nr. 12, judetul Vrancea, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J39/477/2010, cod de inregistrare fiscala RO 2770826, denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

numele operatorului: Vincon Logistic,
adresa: Focsani, Str. Avantului nr. 12, judetul Vrancea, telefon: 0213467987, email: contact@vinconromania.com;

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti numarul de telefon, iar de la castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal: (i) nume; (ii) prenume; (iii) telefon (iv) adresa (v) CNP; Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie. In cazul persoanelor care depun contestatii se vor solicita urmatoarele date de identificare: (i) nume (ii) prenume; (iii) telefon;

 2. Scopul procesarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Mediapost Hit Mail in vederea: (i) Organizarea si desfasurarea campaniei (ii) Desemnrea si validarea castigatorilor (iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului (iv) Solutionarea cererilor si contestatiilor in legatura cu Campania

 3. Temeiul juridic al prelucrarii Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor are loc in temeiul consimtamantului si al interesului legitim acestora exprimat in mod neechivoc prin actul de inregistrare ca participant la Campanie prin transmiterea mesajului prin SMS la numarul telefonic relevant. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor are loc in temeiul consimtamantului si al legii aplicabile care obliga Operatorul la identificarea persoanelor castigatorilor. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului. Atentie! In situatia in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor in temeiurile si in modalitatile prevazute in prezentul Regulament va rugam sa nu va inregistrati in Campanie sau sa ne transmiteti solicitarea de incetare a prelucrarii datelor in conformitate cu prezentul Regulament. Refuzul prelucrarii datelor persoanelor inscrise in Campanie conduce la neluarea in considerare a SMS-ului primit si, prin urmare, neinscrierea acestora la tombola.

 4. Destinatarii datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului implicati in desfasurarea Campaniei – Mediapost Hit Mail, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. De asemenea alti colaboratori cu care Operatorul are relatii de colaborare in mod uzual, precum societati care furnizeaza servicii IT, societati de contabilitate, pot avea acces la datele cu caracter personal prelucrate. Operatorul asigura protectia datelor in mod corespunzator prin aplicarea principiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul GDPR”) in prelucrarea datelor, inclusiv prin incheierea de acorduri de prelucrare cu acesti terti imputerniciti / operatori independenti sau asociati.

 5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei. In cazul persoanelor care au depus contestatii de orice tip datele cu caracter personal vor fi stocate pana la solutionarea definitiva a contestatiei (inclusiv epuizarea cailor procesuale aplicabile, daca este cazul). Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia “50 de ani de Galbena de Odobesti, 50 ani de Kaufland”.

 6. Drepturile persoanelor vizate In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, drepturile recunoscute persoanelor vizate de Regulamentul GDPR, inclusiv urmatoarele drepturi: (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; (vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa Operatorului la adresa Focsani, Str. Avantului nr. 12, judetul Vrancea, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail contact@vinconromania.com.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit ia la cunostinta ca datele cu caracter personal prelucrate apartin unei persoane cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In special, in cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va solicita documente probatorii. In situatia probarii, Operatorul sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 2. Securitatea datelor cu caracter personal Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie in conformitate cu Regulamentul GDPR. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 3. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 4. Alte prevederi Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR.

  ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei “50 de ani de Galbena de Odobesti, 50 ani de Kaufland”
(“Campania”) - Informatii cu privire la magazinele/ locatiile participante –

Magazin Adresa Localitate Judet KAUFLAND ROMANIA Calea Motilor Fn Alba Iulia Alba KAUFLAND ROMANIA Str. Industriilor Nr.2 Sebes Alba KAUFLAND ROMANIA Str. Banu Maracine Fn Arad Arad KAUFLAND ROMANIA Calea Aurel Vlaicu Nr.139-151 Arad Arad KAUFLAND ROMANIA Calea Radnei Nr.128-130 Arad Arad KAUFLAND ROMANIA Str. Exercitiu Nr.216 Pitesti Arges KAUFLAND ROMANIA Str. Nicolae Balcescu Nr.91-95 Pitesti Arges KAUFLAND ROMANIA Str. I.c.bratianu Nr.10 Mioveni Arges KAUFLAND ROMANIA Str. Fratii Golesti Nr.22 Campulung Muscel Arges KAUFLAND ROMANIA Str. Albesti Nr.30 Curtea De Arges Arges KAUFLAND ROMANIA Str. Nicu Enea Nr.1 Bacau Bacau KAUFLAND ROMANIA Str. Victor Babes Nr.5 Onesti Bacau KAUFLAND ROMANIA Str. Vasile Alecsandri Nr.5 Comanesti Bacau KAUFLAND ROMANIA Str. Milcov Nr.3-5 Bacau Bacau KAUFLAND ROMANIA Str. Borsului Nr.6 Oradea Bihor KAUFLAND ROMANIA Str. Nufarului Nr.110 Oradea Bihor KAUFLAND ROMANIA Str. Stefan Octavian Iosif Nr.3 Oradea Bihor KAUFLAND ROMANIA Bd. Independentei Nr.97-99 Bistrita Bistrita Nasaud KAUFLAND ROMANIA Calea Moldovei Nr.40 Bistrita Bistrita Nasaud KAUFLAND ROMANIA Bd. Mihai Eminescu Nr.2 Botosani Botosani KAUFLAND ROMANIA Str. Mecanizatorilor Nr.4 Braila Braila KAUFLAND ROMANIA Bd. Dorobantilor Nr.413 Braila Braila KAUFLAND ROMANIA Calea Bucuresti Nr.112 Brasov Brasov KAUFLAND ROMANIA Str. Tudor Vladimirescu Nr.85-87 Fagaras Brasov KAUFLAND ROMANIA Str. Vulcanului Nr.2 Codlea Brasov KAUFLAND ROMANIA Str. Avram Iancu Nr.62 Brasov Brasov KAUFLAND ROMANIA Str. Alexandru Vaida Voevod Nr.59 Brasov Brasov KAUFLAND ROMANIA Str. Frasinet Fn Buzau Buzau KAUFLAND ROMANIA Str. Constantin Brancoveanu Nr.46 Ramnicu Sarat Buzau KAUFLAND ROMANIA Bd. Unirii Nr.1 Buzau Buzau KAUFLAND ROMANIA Str. Eroilor Nr.49b Calarasi Calarasi KAUFLAND ROMANIA Bd. Muncii Nr.21 Resita Caras Severin KAUFLAND ROMANIA Str. Ardealului Fn Caransebes Caras Severin KAUFLAND ROMANIA Calea Victoriei Fn Turda Cluj KAUFLAND ROMANIA Str. Campului Nr.9-19 Cluj Napoca Cluj KAUFLAND ROMANIA Str. Fabricii Nr.12 Cluj Napoca Cluj KAUFLAND ROMANIA Str. Hasdatii Nr.1 Gherla Cluj KAUFLAND ROMANIA Str. 1 Decembrie 1918 Nr.21 Constanta Constanta KAUFLAND ROMANIA Str. Independentei Nr.12 Medgidia Constanta KAUFLAND ROMANIA Str. Constantei Nr.26 Navodari Constanta KAUFLAND ROMANIA Bd. Aurel Vlaicu Nr.52 Constanta Constanta KAUFLAND ROMANIA Str. Lavrion Nr.30a Mangalia Constanta KAUFLAND ROMANIA Str. Cernatului Fn Targu Secuiesc Covasna KAUFLAND ROMANIA Str. Lunca Oltului Sfantu Gheorghe Covasna KAUFLAND ROMANIA Str. Locotenent Stancu Ion Nr.2c Targoviste Dambovita KAUFLAND ROMANIA Bd. Unirii Nr.18 Targoviste Dambovita KAUFLAND ROMANIA Bd. Tineretului Nr.6-6a Craiova Dolj KAUFLAND ROMANIA Calea Bucuresti Nr.142 Craiova Dolj KAUFLAND ROMANIA Str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti Nr.23-23a Craiova Dolj KAUFLAND ROMANIA Bd. Otelarilor Cartier Micro 21 Galati Galati KAUFLAND ROMANIA Str. Gheorghe Patrascu Nr.64-66 Tecuci Galati KAUFLAND ROMANIA Str. Henri Coanda Nr.5 Galati Galati KAUFLAND ROMANIA Str. Brailei Nr.144 Galati Galati KAUFLAND ROMANIA Sos. Bucuresti Nr.156 Giurgiu Giurgiu KAUFLAND ROMANIA Str. Luncilor Fn Targu Jiu Gorj KAUFLAND ROMANIA Str. Bethlen Gabor Nr.73 Odorheiu Secuiesc Harghita KAUFLAND ROMANIA Str. Lunca Mare Fn Miercurea Ciuc Harghita KAUFLAND ROMANIA Bd. Fratiei Fn Gheorghieni Harghita KAUFLAND ROMANIA Str. Avram Iancu Nr.9a Hunedoara Hunedoara KAUFLAND ROMANIA Str Armatei Fn Orastie Hunedoara KAUFLAND ROMANIA Str. Zarandului Nr.67 Deva Hunedoara KAUFLAND ROMANIA Str. Livezeni Nr.12 C Petrosani Hunedoara KAUFLAND ROMANIA Dn 2a Slobozia Ialomita KAUFLAND ROMANIA Str. Mitropolit Vaarlam Nr.54 Iasi Iasi KAUFLAND ROMANIA Str. Pacurari Nr.92 Iasi Iasi KAUFLAND ROMANIA Str. Pavlov Nr.14 Iasi Iasi KAUFLAND ROMANIA Str. Chimiei Nr.2 Iasi Iasi KAUFLAND ROMANIA Str. Moldovei Nr.98 Pascani Iasi KAUFLAND ROMANIA Sos. Colentina Nr.6 Sect.2 Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Str. Barbu Vacarescu Nr.120-144 Sect.2 Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Str. Mihail Sebastian Nr.88 Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Str. Racari Nr.5 Sect.3 Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Str. Valea Cascadelor Nr.3-5 Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Sos. Pantelimon Nr.244-246 Sect.2 Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Bd. Bucurestii Noi Nr.50b Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Sos. Oltenitei Nr.388 Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Bd. 1 Mai Nr.51-55 Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Valea Oltului Nr.195-197 Sect.6 Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Sos. Orhideelor Nr.46a Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Calea Ferentari Nr.62 Sect.5 Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Sos. Alexandriei Nr.152 Sect.5 Bucuresti Ilfov si Bucuresti KAUFLAND ROMANIA Str. George Cosbuc Nr.38 Baia Mare Maramures KAUFLAND ROMANIA Bd. Unirii Nr.21 Baia Mare Maramures KAUFLAND ROMANIA Str. Bogdan Voda Nr.164-170 Sighetu Marmatiei Maramures KAUFLAND ROMANIA Calea Jiului Nr.44 Drobeta Turnu Severin Mehedinti KAUFLAND ROMANIA Str. Gheorghe Doja Nr.64-68 Targu Mures Mures KAUFLAND ROMANIA Str. Garii Nr.23-25 Reghin Mures KAUFLAND ROMANIA Str. Mihai Viteazu Fn Sighisoara Mures KAUFLAND ROMANIA Str. Livezeni Nr.6a Targu Mures Mures KAUFLAND ROMANIA Str. Obor Nr.2a Piatra Neamt Neamt KAUFLAND ROMANIA Str. Sucedava - Artera Ocolitoare Nr.2 Roman Neamt KAUFLAND ROMANIA Str. Nicolae Titulescu Nr.29 Slatina Olt KAUFLAND ROMANIA Str. Nicolae Iorga Nr.46 Slatina Olt KAUFLAND ROMANIA Sos. Vestului Nr.9 Ploiesti Prahova KAUFLAND ROMANIA Bd. Republicii Nr.138 Ploiesti Prahova KAUFLAND ROMANIA Bd. Nicolae Balcescu Nr.46 Campina Prahova KAUFLAND ROMANIA Piata 1 Decembrie 1918 Nr.18 Ploiesti Prahova KAUFLAND ROMANIA Str. Sfanta Vineri Fn Zalau Salaj KAUFLAND ROMANIA Drumul Careiului Nr.1-3 Satu Mare Satu Mare KAUFLAND ROMANIA Str. Mihai Viteazu Nr.16-18 Carei Satu Mare KAUFLAND ROMANIA Str. Corvinilor Nr.1-3 Satu Mare Satu Mare KAUFLAND ROMANIA Sos. Sibiului Nr.1 Selimbar Sibiu KAUFLAND ROMANIA Sos. Sibiului Fn Medias Sibiu KAUFLAND ROMANIA Sos. Alba Iulia Nr.40 Sibiu Sibiu KAUFLAND ROMANIA Str. Universitatii Nr.15-19 Suceava Suceava KAUFLAND ROMANIA Str. Stefan Cel Mare Nr.103 Radauti Suceava KAUFLAND ROMANIA Str. Armatei Nr.3 Falticeni Suceava KAUFLAND ROMANIA Str. 22 Decembrie Nr.24 Vatra Dornei Suceava KAUFLAND ROMANIA Str. Bucuresti Nr.168 Alexandria Teleorman KAUFLAND ROMANIA Str. Damaschin Bojinca Nr.4 Timisoara Timis KAUFLAND ROMANIA Str. Gheorghe Lazar Nr.26 Timisoara Timis KAUFLAND ROMANIA Str. Conac Nr.51 Dumbravita Timis KAUFLAND ROMANIA Str. Mihail Kogalniceanu Nr.11-15 Timisoara Timis KAUFLAND ROMANIA Str. Timisorii Nr.131 Lugoj Timis KAUFLAND ROMANIA Str. Barajului Fn Tulcea Tulcea KAUFLAND ROMANIA Str. Gib Mihaiescu Nr.30 Ramnicu Valcea Valcea KAUFLAND ROMANIA Str. Barajului Nr.32-34 Ramnicu Valcea Valcea KAUFLAND ROMANIA Str. Decebal Fn Vaslui Vaslui KAUFLAND ROMANIA Str. Brailei Nr.102 Focsani Vrancea

Regulamentul campaniei in format pdf este aici.